คอนโดจรัญสนิทวงศ์ยูนิตที่อยู่อาศัยและองค์ประกอบทั่วไป

คอนโดจรัญสนิทวงศ์ในโรดไอแลนด์ คอนโดมิเนียมคือโครงการอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ซึ่งรวมถึงยูนิตที่เป็นเจ้าของแต่ละยูนิตคอนโดจรัญสนิทวงศ์ เช่น ยูนิตที่อยู่อาศัย และองค์ประกอบทั่วไป เช่น องค์ประกอบทั่วไปทั่วไปและองค์ประกอบทั่วไปที่จำกัด ที่เจ้าของยูนิตเป็นเจ้าของในฐานะผู้เช่าร่วมกันคอนโดมิเนียมถูกสร้างขึ้นในโรดไอแลนด์โดยบันทึกการประกาศคอนโดมิเนียมพร้อมสำนักงานที่เหมาะสมในเมืองหรือเมืองที่โครงการตั้งอยู่ คอนโดจรัญสนิทวงศ์คำประกาศต้องร่างตามพระราชบัญญัติอาคารชุด

ข้อบังคับเป็นกฎของอาคารชุด คอนโดจรัญสนิทวงศ์ข้อบังคับนี้บังคับใช้โดยเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาคม ข้อบังคับสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการลงคะแนนเสียงร้อยละของเจ้าของหน่วยของสมาคม คอนโดจรัญสนิทวงศ์ผู้ซื้อควรทบทวนข้อบังคับอย่างรอบคอบก่อนที่จะทำสัญญาซื้อขาย บางครั้งผู้ซื้อแปลกใจที่พบว่าตัวแทนของสมาคมได้รับอนุญาตให้เข้าไปในหน่วยของผู้ซื้อ ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก หรือผู้ซื้อไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง

เจ้าของยูนิตทุกคนมีสิทธิ์ใช้และเพลิดเพลินกับองค์ประกอบทั่วไป

ภายนอกของหน่วยของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากสมาคมองค์ประกอบทั่วไปทั่วไปคืออะไรองค์ประกอบทั่วไปที่จำกัดคืออะไรห้องชุดในคอนโดมิเนียม เช่น พื้นที่ใช้สอย คอนโดจรัญสนิทวงศ์คือพื้นที่ที่เจ้าของห้องชุดมีส่วนได้เสียแต่เพียงผู้เดียวองค์ประกอบทั่วไปเป็นของเจ้าของยูนิตทั้งหมดในฐานะผู้เช่าร่วมกัน คอนโดจรัญสนิทวงศ์และเจ้าของยูนิตทุกคนมีสิทธิ์ใช้และเพลิดเพลินกับองค์ประกอบทั่วไป เช่น ถนนองค์ประกอบทั่วไปที่จำกัดของคอนโดมิเนียมเป็นของเจ้าของห้องชุดทั้งหมดในฐานะผู้เช่าร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เจ้าของยูนิตเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเจ้าของยูนิตที่ระบุในวงจำกัดเท่านั้น

ที่มีสิทธิ์ใช้และเพลิดเพลินกับองค์ประกอบทั่วไปที่จำกัดคอนโดจรัญสนิทวงศ์ เช่น ลานบ้าน ทางเดินรถ หรือระเบียงสัญญาซื้อขายห้องชุดเป็นสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุด ผู้ขายที่อยู่อาศัยจำนวนมากจะใช้แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มีสัญญาซื้อและขายที่แตกต่างกันมากมาย คอนโดจรัญสนิทวงศ์ขอแนะนำให้มีทนายความที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายอาคารชุดเพื่อตรวจสอบหรือร่างสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนลงนามในสัญญาดังกล่าวคำแถลง

หากผู้ขายไม่จัดทำคำชี้แจงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจำเป็น

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการสรุปของคำประกาศและรวมถึงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอาคารชุด คำชี้แจงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจะต้องร่างขึ้นตามพระราชบัญญัติอาคารชุดโรดไอแลนด์สำหรับอาคารชุดทั้งหมดที่สร้างขึ้นหลังวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ผู้ซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายภายใน 10 วันคอนโดจรัญสนิทวงศ์ คอนโดมิเนียมหลังจากได้รับคำชี้แจงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ผู้ขายที่ต้องส่งคำชี้แจง

การเสนอขายหุ้นแก่ผู้ซื้อจะถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ คอนโดจรัญสนิทวงศ์หากผู้ขายไม่จัดทำคำชี้แจงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนจำเป็นต้องมีคำแถลงการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนก่อนการปิดอาคารชุดทั้งหมดหรือไม่คำแถลงการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นสิ่งจำเป็นคอนโดจรัญสนิทวงศ์สำหรับผู้ประกาศหรือบุคคลที่อยู่ในธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์เมื่อผู้ประกาศหรือบุคคลนั้นเสนอหน่วยขายในบัญชีของตนเองให้กับผู้ซื้อห้องชุดในอาคารชุด